Výskumno-vzdelávacie centrum koľajových vozidiel

Na základe výzvy OPVaV-2008/2.2/01-SORO, Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a následného riešenia projektu ITMS kód: 26220220011 RAILBCOT- Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel, založila Žilinská univerzita v Žiline

 

Výskumno-vzdelávacie centrum koľajových vozidiel

 

ÚČEL A CIEĽ

Hlavným cieľom Výskumno-vzdelávacieho centra koľajových vozidiel je vybudovať špičkové vedecko-výskumné a vzdelávacie pracovisko pre:

 • analýzu brzdných a adhéznych vlastností železničného dvojkolesia,
 • výskum koncepcie, konštrukcie koľajových vozidiel,
 • analýzy ich komponentov a celkov,
 • analýzy jazdných vlastností vozidiel
 • ako aj všetkých súvisiacich javov s konštrukciou, prevádzkou a skúšobníctvom koľajových vozidiel.

 

Odo dňa 28.11.2012 je VVCKV organizačnou zložkou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Základom pre vznik VVCKV je vybudovanie Skúšobného stavu komponentov koľajových vozidiel – RAILBCOT

 

Z doterajšej činnosť VVCKV

 

Počas riešenia projektu boli vytvorené všetky materiálno-technické a personálne podmienky pre realizáciu centra.

 • v laboratóriu Dopravnej a manipulačnej techniky bol zhotovený Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel RAILBCOT,
 • laboratórium bolo prestavané pre potreby výskumu a vzdelávania v oblasti riešenej počas projektu ITMS 26220220011,
 • bola prispôsobená infraštruktúra a aplikované informačné a telekomunikačné technológie pre garantovanie činnosti vybudovaného zariadenia.
 • bol špecifikovaný obsah a vytvorená základná dokumentácia: Zakladacia listina a Stanovy pre vznik VVCKV
 • boli upravené texty Pracovných náplní zamestnancov Strojníckej fakulty, ktorí majú povinnosť pracovať v súlade s požiadavkami prevádzky a budovania VVCKV
 • počas riešenia projektu bola podaná žiadosť na adresu Dekana Strojníckej fakulty s požiadavkou vytvoriť VVCKV.
 • Na návrh Dekana Strojníckej fakulty bola žiadosť na schválenie vytvorenia VVCKV zaradená do najbližšieho jednania Akademického senátu Strojníckej fakulty, čo bolo podmienkou pre podpísanie dokumentu Rektorkou Žilinskej univerzity.
 
Výskumná činnosť
 • už počas riešenia projektu boli podané dva projekty VEGA s tematikou riešenej problematiky, ktoré sú štvorročné a sú po prvom roku riešenia
 • bol podaný, schválený projekt APVV SIMRAIL, ktorý sa rieši od 1.7.2012 a bude trvať do roku 2015.
 
Vzdelávacia činnosť
 • v auguste 2012 úspešne skončili doktorandské štúdium traja doktorandi, z ktorých práce dvoch priamo súviseli s riešením projektu RAILBCOT
 • V septembri 2012 boli do interného doktorandského štúdia prijaté dve študentky, ktoré sa zaoberajú priamo problematikou RAILBCOT.
 • Bol podaný projekt cezhraničnej spolupráce ŠR-ČR, ktorého prípadná realizácia bude priamo súvisieť s dôsledkami riešenia projektu RAILBCOT

 

Legislatívna stránka:

Na základe všetkých uvedených skutočností:

 • 25. februára 2013 bolo VVCKV na návrh Dekana Strojníckej fakulty schválené Akademickým senátom SjF,
 • Zakladacia listina bola podpísaná štatutárnymi zástupcami ŽU a SjF a boli uvedené do platnosti Stanovy VVCKV
 • S dňom začiatku platnosti stanov vo vytvorenom VVCKV boli aktualizované (zaradené do platnosti) upravené Pracovné náplne zamestnancov. Počet zamestnancov s povinnosťami týkajúcimi sa plnenia cieľov VVCKV bude upravený v priebehu roka 2013.
 • Organizačná štruktúra Strojníckej fakulty (nová- vzhľadom na zmenu zaradením VVCKV) bola predložená na schválenie a schválená Senátom Žilinskej univerzity na 7. zasadnutí. Zápis zo 7. Zasadnutia AS SjF je dostupný na WEB-ovej stránke AS SjF.

 

Priestorový model skúšobného stavu brzdných komponentov koľajových vozidiel RAILBCOT

 

Fotogaléria
 

Skúšobný stav KV RAILBCOT

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, alebo o spoluprácu sa obráťte prosím na:
 

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici,
vedúci katedry
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
Univerzitná 1
010 26  Žilina
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (41) 513 2550


alebo na:


doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
predseda rady VVCKV
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
Univerzitná 1
010 26  Žilina
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (41) 513 2664

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507