Riešené projekty

1. NOVÁ GENERÁCIA NÁKLADNÝCH ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL

Projekt ITMS: 31301P922
Cieľ projektu: Vyvinúť 4 nové typy výrobkov - nákladné železničné vozne rôznych typových prevedení.

2. MODERNÉ METÓDY VÝUČBY RIADIACICH A DIAGNOSTICKÝCH SYSTÉMOV MOTOROVÝ VOZIDIEL

Projekt ITMS: 26110230107
Roky riešenia projektu: 2014-2015
Zebezpečenie dlhodobej konkurenciesopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

3. SKÚŠOBNÝ STAV BRZDNÝCH KOMPONENTOV RAILBCOT

Grantová schéma: OPVaV-2008/2.2/01-SORO
Roky riešenia projektu: 2009-2011
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: originálne skúšobné zariadenie v medzinárodnom meradle.

4. VEL-WAGON (VERSATILE, EFFICIENT AND LONGER WAGON FOR EUROPEAN TRANSPORTATION)

Grantová schéma: FP7 Small or medium-scale focused research project, Work programme topics addressed: SST.2010.2.1.1 Fast Implementation of Innovative/Effective Rail Technologies to Improve Rail Freight Services.
Roky riešenia projektu: 2010-2012
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: Projekt je realizovaný v spolupráci TU Berlin, KTH Stockholm, ŽU v Žiline a partner z praxe TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad.
http://www.vel-wagon.eu/

5. AWARE PROJECT (RELIABLE PREDICTION OF THE WEAR OF RAILWAY WHEELS)

Grantová schéma: 6.FP EU Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (TOK). Industry-Academia Partnership Scheme, CONTRACT No MTKI-CT-2006-042358. Roky riešenia projektu: 2006-2009
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: Projekt bol realizovaný v spolupráci ALSTOM France (F)– ALSTOM Ferroviaria Savigliano (I), University Sheffield (GB), ŽU v Žiline.

6. VÝVOJ DVOCH TYPOV NÁKLADNÝCH VAGÓNOV S PODVOZKAMI PRE NEŠTANDARDNÝ ROZCHOD ALEBO RÁZVOR DVOJKOLESÍ, SPĹŇAJÚCICH KRITÉRIÁ PRE INTEROPERABILITU, ENVIRONMENTALISTIKU, BEZPEČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Grantová schéma: OPVaV-2008/2.2/01-SORO
Roky riešenia projektu: 2010-2014
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: vývoj dvoch typov podvozkov a vagónov pre medzinárodnú nákladnú dopravu.

7. TELLIBOX (INTELLIGENT MEGASWAPBOXES FOR ADVANCED INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT)

Grantová schéma: FP7-SST-2007-RTD-1 Small or medium-scale focused research project, No.: 217856. Co_Modality – Encouraging modal shift and decongesting transport corridors.
Roky riešenia projektu: 2007-2011
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: Projekt bol realizovaný v spolupráci RWTH Aachen university (D), Ewals Cargo Care B.V. (NL), Wecon GmbH (D), Wesob Sp.z.o.o. (PL), HRD Trailer-Engineering GmbH (D), University of Žilina (SK), CTL Express Sp.z.o.o. (PL), WincantonGmbH (D), European Intermodal Association (B), Intermodal Concepts & Management AG (CH).

8. VÝVOJ OPTIMÁLNEJ TECHNOLÓGIE PRE ANALÝZU MEDZNÝCH STAVOV KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV V KONTAKTE

Grantová schéma: OPVaV-2008/2.2/01-SORO, ITMS 262 202 20118
Roky riešenia projektu: 2011-2013
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: originálne skúšobné zariadenie v medzinárodnom meradle.

9. VÝSKUM VLASTNOSTÍ KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL V POHYBE SO ZAMERANÍM NA RIEŠENIE KONTAKTU KOLESA A KOĽAJNICE PRI VALENÍ DVOJKOLESIA PO KOĽAJI POMOCOU POČÍTAČOVEJ SIMULÁCIE

Grantová schéma: VEGA 1/3169/06
Roky riešenia projektu: 2006-2009
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni.

10. VÝSKUM JAVOV PRI BRZDENÍ KLÁTIKOVOU BRZDOU NA SKÚŠOBNOM BRZDOVOM STAVE A VPLYVU GEOMETRIE KLÁTIKA NA ZMENU TVARU JAZDNÉHO PROFILU BRZDENÉHO ŽELEZNIČNÉHO KOLESA.

Grantová schéma: VEGA 1/0362/10
Roky riešenia projektu: 2010-2011
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni.

11. VÝSKUM DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ CESTNÉHO KOLESOVÉHO VOZIDLA.

Grantová schéma: VEGA 1/4119/07
Roky riešenia projektu: 2007-2010
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni

12. VÝSKUM ZMENY GEOMETRIE JAZDNÉHO PROFILU ŽELEZNIČNÝCH KOLIES V DÔSLEDKU PREVÁDZKOVÉHO ZAŤAŽOVANIA POMOCOU POČÍTAČOVEJ SIMULÁCIE.

Grantová schéma: VEGA 1/0367/10
Roky riešenia projektu: 2010-2011
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni

13. VÝSKUM ROZLOŽENIA NAPÄTÍ V BRZDENOM ŽELEZNIČNOM KOLESE.

Grantová schéma: VEGA 1/1098/11
Roky riešenia projektu: 2011-2014
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni

GRANTOVÉ ÚLOHY VEGA:

Grantová úloha: VEGA 1/4129/07 Zvolenský a kol.: Nové koncepcie údržby v strojárenstve s počítačovou podporou a využitím technickej diagnostiky

Grantová úloha: VEGA 1/2116/05 Kalinčák a kol.: Interdisciplinárne riešenie moderných prostriedkov koľajovej dopravy s využitím virtuálnych modelov a experimentálnych metód

Grantová úloha: VEGA 1/3168/06 Sága a kol. Nové prístupy inverzného modelovania konštrukcií automobilov a dopravných zariadení za účelom inovácie a optimalizácie.

Grantová úloha: VEGA 1/7416/20 Kalinčák a kol.: Optimalizácia tvaru a rozmerov strojných konštrukcií.

Grantová úloha: VEGA 1/ 5269 /98 Hlavňa a kol. Výskum koncepcie a interdisciplinárne riešenie duálneho pohonu mobilných energetických prostriedkov.

Grantová úloha: VEGA 1/4099/07 Kocúr Roman a kol.: Výskum multiaxiálnej životnosti strojných komponentov aplikovaním FE analýz a experimentu

Grantová úloha: VEGA1/0347/12 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici: Výskum opotrebenia jazdného profilu železničného kolesa simuláciou prevádzkových podmienok jazdy vozidla po koľaji na skúšobnom stave

Grantová úloha: VEGA 1/0362/10 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici: Výskum javov pri brzdení klátikovou brzdou na skúšobnom brzdovom stave a vplyvu geometrie klátika na zmenu tvaru jazdného profilu brzdeného železničného kolesa.

Grantová úloha: VEGA 1/0383/12 doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.: Výskum jazdných vlastností koľajového vozidla pomocou počítačovej simulácie

Grantová úloha: VEGA 1/0367/10 doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.: Výskum zmeny geometrie jazdného profilu železničných kolies v dôsledku prevádzkového zaťažovania pomocou počítačovej simulácie

Grantová úloha: VEGA 1/1098/11 prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.: Výskum rozloženia napätí v brzdenom železničnom kolese,

MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ PROJEKTY RP EU:

RA.N.E. - Railway Network of Excellence - Projekt s podporou Európskeho sociálneho fondu
Krajiny zastúpené v konzorciu: Taliansko (koordinátor – K-Lab), Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko
Trvanie projektu: I. 2007 – XI. 2007
Názov riešiteľského pracoviska na Slovensku: Žilinská univerzita, SjF, Katedra DMT
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., vedúci riešiteľskej skupiny partnera projektu
Ďalší účastníci: doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

INTERGAUGE - Interoperability, Security and Safety of Goods Movement with 1435 and 1520 (1524) mm Track Gauge Railways: New Technology in Freight Transport including hazardous Products ( Interoperabilita, spoľahlivosť a bezpečnosť pohybu tovaru na železniciach s rozchodom 1435 a 1520 (1524) mm: nová technika v nákladnej preprave nebezpečných výrobkov)Contract No TST4-2005-516205
koordinátor – Warsaw Technical University) + Fínsko, Ukrajina, Slovensko
Trvanie projektu: I. 2005 – VI. 2008
Prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., vedúci riešiteľskej skupiny partnera projektu
Ďalší účastníci:
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
Ing. Peter Palko

ROZVOJOVÉ PROJEKTY MŠ SR

Gerlici a kol.: Rozvojový projekt MŠ SR na rok 2001, e-Univerzita, CA-x pracovisko na KKVMZ.

Gerlici a kol. Rozvojový projekt MŠ SR na rok 2002 pre zlepšenie podmienok pre používanie informačných technológií (IT) na vysokých školách, bod 5, písmeno d: Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie (e-learning), s názvom Projekt e-vzdelávanie v dopravnej technike.

INŠTITUCIONÁLNY VÝSKUM

IVU 004 /106 /2000 Gerlici a kol. Analýza vlastností dopravnej techniky a jej komponentov.

IVU 004 /106 /2001 Gerlici a kol. Analýza vlastností virtuálnych modelov mechanických sústav.

IVU 004 /106 /2002 Gerlici a kol. Analýza vlastností virtuálnych a reálnych modelov dopravnej techniky.

- Podúloha č. 1: Analýza vlastností virtuálnych modelov dopravnej techniky

IVU 003 /106/2004 Gerlici a kol. Analýza vlastností dopravných prostriedkov.

SEF A 19/91, Janda a kol. V rámci výskumnej úlohy, riešiteľ dielčej správy KKVMZ FSj A19/91 02/92 KV : Spoľahlivosť dopravných a zemných strojov, dielčia správa E: Stanovení kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení postavením železničního vozu na mezním tvaru zborcení koleje.
- E 1.- Zjištění velikosti svislé kolové síly na 1. nabíhajícím vodicím kole dvojkolí postavením železničního vozu Uaai 6697 fy Fried. Krupp na mezním tvaru zborcení koleje,
- E 2. - Zjištění velikosti svislé kolové síly na 1. nabíhajícím vodicím kole dvojkolí postavením železničního vozu Uaa 9-713.01 na mezním tvaru zborcení koleje.

SET A 21/91, Výskum bezpečnosti jazdy koľajového vozidla, správa pre záverečnú oponentúru, zodpovedný riešiteľ J. Janda, R. Řezníček: Samostatná etapa I: Výskum bezpečnosti a životnosti brzdových častí koľajových vozidiel, Žilina august 1994.

IVU SjF 1996 Kalinčák a kol. Zvýšenie spoľahlivosti častí koľajových vozidiel.

IVU SjF – 7/98 Kalinčák a kolektív: Analýza a optimalizácia parametrov koľajových vozidiel a ich subsystémov


License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507