Výskumná činnosť a projekty

1. MODERNÉ METÓDY VÝUČBY RIADIACICH A DIAGNOSTICKÝCH SYSTÉMOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Grantová schéma: OPV-2009/1.2/01-SORO, ITMS: 26110230107
Roky riešenia projektku: 2013 - 2015
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: zosúladenie potrieb vedomostnej spoločnosti a trhu práce s vysokoškolským vzdelávaním v oblasti automobilovej techniky

2. DALŠÍ CESTY A FORMY ZVYŠOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KVALIFIKACE A DOVEDNOSTÍ STUDENTŮ A ZAMĚSTANCŮ PODNIKŮ S CÍLEM VYŠŠÍHO UPLATNĚNÍ SE NA TRHU PRÁCE

Grantová schéma: OPCS SR-ČR ID: 615,  Oblasť podpory I.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť
Roky riešenia projektu: 2013 - 2014
Vedúci partner: VŠ báňská - Technická univerzita Ostrava
Hlavný cezhraničný partner: Žilinská univerzita v Žiline

3. SIMRAIL - Simulátor ekvivalentného železničného prevádzkového zaťaženia na skúšobnom stave

Doplnenie novovybudovaného skúšobného stavu brzdných komponentov koľajovývh vozidiel Simulátorom ekvivalentného železničného prevádzkového zaťaženia na skúšobnom stave.

4. SKÚŠOBNÝ STAV BRZDNÝCH KOMPONENTOV RAILBCOT

Grantová schéma: OPVaV-2008/2.2/01-SORO
Roky riešenia projektu: 2009-2011
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: originálne skúšobné zariadenie v medzinárodnom meradle.

5. VEL-WAGON (VERSATILE, EFFICIENT AND LONGER WAGON FOR EUROPEAN TRANSPORTATION)

Grantová schéma: FP7 Small or medium-scale focused research project, Work programme topics addressed: SST.2010.2.1.1 Fast Implementation of Innovative/Effective Rail Technologies to Improve Rail Freight Services.
Roky riešenia projektu: 2010-2012
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: Projekt je realizovaný v spolupráci TU Berlin, KTH Stockholm, ŽU v Žiline a partner z praxe TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad.
http://www.vel-wagon.eu/

6. AWARE PROJECT (RELIABLE PREDICTION OF THE WEAR OF RAILWAY WHEELS)

Grantová schéma: 6.FP EU Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (TOK). Industry-Academia Partnership Scheme, CONTRACT No MTKI-CT-2006-042358. Roky riešenia projektu: 2006-2009
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: Projekt bol realizovaný v spolupráci ALSTOM France (F)– ALSTOM Ferroviaria Savigliano (I), University Sheffield (GB), ŽU v Žiline.

7. VÝVOJ DVOCH TYPOV NÁKLADNÝCH VAGÓNOV S PODVOZKAMI PRE NEŠTANDARDNÝ ROZCHOD ALEBO RÁZVOR DVOJKOLESÍ, SPĹŇAJÚCICH KRITÉRIÁ PRE INTEROPERABILITU, ENVIRONMENTALISTIKU, BEZPEČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Grantová schéma: OPVaV-2008/2.2/01-SORO
Roky riešenia projektu: 2010-2014
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: vývoj dvoch typov podvozkov a vagónov pre medzinárodnú nákladnú dopravu.

8. TELLIBOX (INTELLIGENT MEGASWAPBOXES FOR ADVANCED INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT)

Grantová schéma: FP7-SST-2007-RTD-1 Small or medium-scale focused research project, No.: 217856. Co_Modality – Encouraging modal shift and decongesting transport corridors.
Roky riešenia projektu: 2007-2011
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: Projekt bol realizovaný v spolupráci RWTH Aachen university (D), Ewals Cargo Care B.V. (NL), Wecon GmbH (D), Wesob Sp.z.o.o. (PL), HRD Trailer-Engineering GmbH (D), University of Žilina (SK), CTL Express Sp.z.o.o. (PL), WincantonGmbH (D), European Intermodal Association (B), Intermodal Concepts & Management AG (CH).

9. VÝVOJ OPTIMÁLNEJ TECHNOLÓGIE PRE ANALÝZU MEDZNÝCH STAVOV KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV V KONTAKTE

Grantová schéma: OPVaV-2008/2.2/01-SORO, ITMS 262 202 20118
Roky riešenia projektu: 2011-2013
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: originálne skúšobné zariadenie v medzinárodnom meradle.

10. VÝSKUM VLASTNOSTÍ KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL V POHYBE SO ZAMERANÍM NA RIEŠENIE KONTAKTU KOLESA A KOĽAJNICE PRI VALENÍ DVOJKOLESIA PO KOĽAJI POMOCOU POČÍTAČOVEJ SIMULÁCIE

Grantová schéma: VEGA 1/3169/06
Roky riešenia projektu: 2006-2009
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni.

11. VÝSKUM JAVOV PRI BRZDENÍ KLÁTIKOVOU BRZDOU NA SKÚŠOBNOM BRZDOVOM STAVE A VPLYVU GEOMETRIE KLÁTIKA NA ZMENU TVARU JAZDNÉHO PROFILU BRZDENÉHO ŽELEZNIČNÉHO KOLESA.

Grantová schéma: VEGA 1/0362/10
Roky riešenia projektu: 2010-2011
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni.

12. VÝSKUM DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ CESTNÉHO KOLESOVÉHO VOZIDLA.

Grantová schéma: VEGA 1/4119/07
Roky riešenia projektu: 2007-2010
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni

13. VÝSKUM ZMENY GEOMETRIE JAZDNÉHO PROFILU ŽELEZNIČNÝCH KOLIES V DÔSLEDKU PREVÁDZKOVÉHO ZAŤAŽOVANIA POMOCOU POČÍTAČOVEJ SIMULÁCIE.

Grantová schéma: VEGA 1/0367/10
Roky riešenia projektu: 2010-2011
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni

14. VÝSKUM ROZLOŽENIA NAPÄTÍ V BRZDENOM ŽELEZNIČNOM KOLESE.

Grantová schéma: VEGA 1/1098/11
Roky riešenia projektu: 2011-2014
Dôležitosť výstupov v národnom a medzinárodnom kontexte: výsledky na medzinárodnej úrovni

GRANTOVÉ ÚLOHY VEGA:

Grantová úloha: VEGA 1/4129/07 Zvolenský a kol.: Nové koncepcie údržby v strojárenstve s počítačovou podporou a využitím technickej diagnostiky

Grantová úloha: VEGA 1/2116/05 Kalinčák a kol.: Interdisciplinárne riešenie moderných prostriedkov koľajovej dopravy s využitím virtuálnych modelov a experimentálnych metód

Grantová úloha: VEGA 1/3168/06 Sága a kol. Nové prístupy inverzného modelovania konštrukcií automobilov a dopravných zariadení za účelom inovácie a optimalizácie.

Grantová úloha: VEGA 1/7416/20 Kalinčák a kol.: Optimalizácia tvaru a rozmerov strojných konštrukcií.

Grantová úloha: VEGA 1/ 5269 /98 Hlavňa a kol. Výskum koncepcie a interdisciplinárne riešenie duálneho pohonu mobilných energetických prostriedkov.

Grantová úloha: VEGA 1/4099/07 Kocúr Roman a kol.: Výskum multiaxiálnej životnosti strojných komponentov aplikovaním FE analýz a experimentu

Grantová úloha: VEGA1/0347/12 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici: Výskum opotrebenia jazdného profilu železničného kolesa simuláciou prevádzkových podmienok jazdy vozidla po koľaji na skúšobnom stave

Grantová úloha: VEGA 1/0362/10 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici: Výskum javov pri brzdení klátikovou brzdou na skúšobnom brzdovom stave a vplyvu geometrie klátika na zmenu tvaru jazdného profilu brzdeného železničného kolesa.

Grantová úloha: VEGA 1/0383/12 doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.: Výskum jazdných vlastností koľajového vozidla pomocou počítačovej simulácie

Grantová úloha: VEGA 1/0367/10 doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.: Výskum zmeny geometrie jazdného profilu železničných kolies v dôsledku prevádzkového zaťažovania pomocou počítačovej simulácie

Grantová úloha: VEGA 1/1098/11 prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.: Výskum rozloženia napätí v brzdenom železničnom kolese,

MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ PROJEKTY RP EU:

RA.N.E. - Railway Network of Excellence - Projekt s podporou Európskeho sociálneho fondu
Krajiny zastúpené v konzorciu: Taliansko (koordinátor – K-Lab), Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko
Trvanie projektu: I. 2007 – XI. 2007
Názov riešiteľského pracoviska na Slovensku: Žilinská univerzita, SjF, Katedra DMT
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., vedúci riešiteľskej skupiny partnera projektu
Ďalší účastníci: doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

INTERGAUGE - Interoperability, Security and Safety of Goods Movement with 1435 and 1520 (1524) mm Track Gauge Railways: New Technology in Freight Transport including hazardous Products ( Interoperabilita, spoľahlivosť a bezpečnosť pohybu tovaru na železniciach s rozchodom 1435 a 1520 (1524) mm: nová technika v nákladnej preprave nebezpečných výrobkov)Contract No TST4-2005-516205
koordinátor – Warsaw Technical University) + Fínsko, Ukrajina, Slovensko
Trvanie projektu: I. 2005 – VI. 2008
Prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., vedúci riešiteľskej skupiny partnera projektu
Ďalší účastníci:
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
Ing. Peter Palko

ROZVOJOVÉ PROJEKTY MŠ SR

Gerlici a kol.: Rozvojový projekt MŠ SR na rok 2001, e-Univerzita, CA-x pracovisko na KKVMZ.

Gerlici a kol. Rozvojový projekt MŠ SR na rok 2002 pre zlepšenie podmienok pre používanie informačných technológií (IT) na vysokých školách, bod 5, písmeno d: Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie (e-learning), s názvom Projekt e-vzdelávanie v dopravnej technike.

INŠTITUCIONÁLNY VÝSKUM

IVU 004 /106 /2000 Gerlici a kol. Analýza vlastností dopravnej techniky a jej komponentov.

IVU 004 /106 /2001 Gerlici a kol. Analýza vlastností virtuálnych modelov mechanických sústav.

IVU 004 /106 /2002 Gerlici a kol. Analýza vlastností virtuálnych a reálnych modelov dopravnej techniky.

- Podúloha č. 1: Analýza vlastností virtuálnych modelov dopravnej techniky

IVU 003 /106/2004 Gerlici a kol. Analýza vlastností dopravných prostriedkov.

SEF A 19/91, Janda a kol. V rámci výskumnej úlohy, riešiteľ dielčej správy KKVMZ FSj A19/91 02/92 KV : Spoľahlivosť dopravných a zemných strojov, dielčia správa E: Stanovení kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení postavením železničního vozu na mezním tvaru zborcení koleje.
- E 1.- Zjištění velikosti svislé kolové síly na 1. nabíhajícím vodicím kole dvojkolí postavením železničního vozu Uaai 6697 fy Fried. Krupp na mezním tvaru zborcení koleje,
- E 2. - Zjištění velikosti svislé kolové síly na 1. nabíhajícím vodicím kole dvojkolí postavením železničního vozu Uaa 9-713.01 na mezním tvaru zborcení koleje.

SET A 21/91, Výskum bezpečnosti jazdy koľajového vozidla, správa pre záverečnú oponentúru, zodpovedný riešiteľ J. Janda, R. Řezníček: Samostatná etapa I: Výskum bezpečnosti a životnosti brzdových častí koľajových vozidiel, Žilina august 1994.

IVU SjF 1996 Kalinčák a kol. Zvýšenie spoľahlivosti častí koľajových vozidiel.

IVU SjF – 7/98 Kalinčák a kolektív: Analýza a optimalizácia parametrov koľajových vozidiel a ich subsystémov

 


License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507