Študijný program : Údržba dopravných prostriedkov

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2355 ÚDRŽBA STROJOV A ZARIADENÍ
 
Garant študijného programu: prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
Študijný poradca: Ing. Jana Galliková, PhD.


Profil absolventa:
Absolvent inžinierskeho štúdia študijného programu Údržba dopravných prostriedkov v študijnom odbore 2355 Údržba strojov a zariadení je spôsobilý po absolvovaní inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia vykonávať profesiu – Inžinier údržby (Maintenance Engineer).

Inžinier údržby – ovláda metodiku a postupy nasadzovania a prevádzky dopravných prostriedkov, má znalosti z konštrukcie a obsluhy dopravných prostriedkov, ovláda metodiku analýzy a hodnotenia spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov, metodiku a sofistikované postupy tvorby komplexných údržbových systémov dopravných prostriedkov nasadených vo výrobných a nevýrobných systémoch, metodiku a postupy projektovania a nasadzovania informačných systémov údržby manažérskej úrovne riadenia (Computer Maintenace Management Systems – CMMS). Má znalosti a praktické zručnosti o metodických prístupoch a tvorbe postupov projektového manažmentu riadenia prevádzky a údržby pri komplexnej starostlivosti o stroje a zariadenia. Vedomosti sú doplnené o simuláciu a verifikáciu modelových riešení prevádzky strojov pri zohľadnení reálnej interakcie na vplyvy prevádzky a prostredia, o metódy technického manažmentu a postupy údržbových činnosti spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov, o metódy technickej diagnostiky. Uplatnenie má prednostne v projektovaní komplexných údržbových systémov, v riadení, organizovaní a technickej príprave údržby dopravných prostriedkov, v riadení, organizovaní a technickej príprave servisných činnosti viazaných na prevádzku dopravných prostriedkov, v oblasti riadenia služieb a obchodu súvisiacich so strojmi a zariadeniami, ako aj ako samostatný podnikateľ (inžiniering) v oblasti údržby, servisu a predaja strojov.

Všeobecná charakteristika
Schopnosť absolventa je daná vedomosťami a praktickými zručnosťami z oblasti údržby, teórie systémov, z oblasti konštrukčných princípov a prevádzkových prejavov dopravných prostriedkov, z oblasti teórie metód a postupov ich riadenia a programovania, z oblasti teórie prevádzkovej spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov, z oblasti teórie metód a postupov ich obsluhy, údržby a diagnostiky, z oblasti manažmentu výrobných a prevádzkových systémov, z oblasti využívania metód a prostriedkov počítačovej podpory a tvorby programových produktov pre túto oblasť.

Absolvent je schopný tvorivým spôsobom uplatňovať svoje interdisciplinárne sofistikované znalosti pri navrhovaní a projektovaní aplikácie údržby, obsluhy a prevádzky dopravných prostriedkov, ako aj pri navrhovaní a projektovaní aplikácie, obsluhy a prevádzky zložitých prevádzkových systémov, pri organizovaní, riadení a technickom riešení údržby takýchto systémov pre ich zachovanie v prevádzkyschopnom stave, pri navrhovaní a projektovaní modelov komplexnej starostlivosti pre systémy dopravných prostriedkov, pri navrhovaní a technickom riešení diagnostiky dopravných prostriedkov.

Absolvent v priebehu štúdia získa aj ďalšie doplňujúce schopnosti (podľa možnosti aj certifikované), ako napr. metodiky tvorby obsahu a rozsahu údržby, programová príprava prostriedkov výpočtovej techniky pre túto oblasť, navrhovanie a technické riešenie meracej a prístrojovej techniky pre diagnostiku, programové vybavenie vybraných dopravných prostriedkov, metodiky tvorby rozsahu a obsahu údržby dopravných prostriedkov.

Teoretické vedomosti
Absolvent bude vybavený rozšírenými (v primeranom rozsahu) teoretickými vedomosťami a poznatkami najmä z oblasti:

 • všeobecného základu: osvojí si teoretické poznatky a princípy z teórie dopravných prostriedkov, teórie riadenia a programovania dopravných prostriedkov, teórie spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov dopravných prostriedkov,teórie technickej diagnostiky dopravných prostriedkov
 • odborného základu: získa vecne orientované vedomosti zo stavby a konštrukcie dopravných prostriedkov, metodiky manažmentu prevádzky a údržby, metodiky projektovania údržby a prevádzky, metodiky technickej tvorivej práce.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent praktickými formami štúdia získa praktické zručnosti a schopnosti najmä z oblasti:

 • navrhovania, projektovania a nasadzovania systémov údržby dopravných prostriedkov, ako aj navrhovania,   projektovania a nasadzovania modelov komplexnej starostlivosti o zložité výrobné a prevádzkové systémy,
 • navrhovania, projektovania a nasadzovania diagnostických modelov, diagnostických systémov a zariadení,
 • vývoja a implementácie metód a postupov riadenia prevádzky výrobných a nevýrobných systémov,
 • navrhovania, projektovania a nasadzovania dopravných prostriedkov do prevádzky,
 • navrhovania, implementácie a programovej prípravy výpočtovej techniky pre konkrétnu aplikáciu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent získa v rámci štúdia doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti:

 • tvorby a využívania systémových prístupov pri analýze technických problémov a formulácií úloh pre ich riešenie,
 • tvorby a využívania efektívnych metód a postupov pri organizovaní systémového riešenia technického problému,
 • organizovania a efektívneho riadenia práce realizačného tímu, v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom profesie,
 • organizovania a riadenia účelných postupov v práci s ekonomickými informáciami,
 • účelných postupov pre vyhodnocovanie a analýzu prevádzkových údajov, systémových prístupov k uplatňovaniu   súvisiacich noriem a predpisov,
 • prípravy a riadenia podnikania malých a stredných firiem.

Predmety v rámci inžinierskeho štúdia

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507