Študijný program : Vozidlá a motory

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2353 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ

 
Garant študijného programu: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Študijný poradca: doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.


Profil absolventa:
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu  Vozidlá a motory v študijnom odbore 2353 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá sú schopní analyzovať, navrhovať, konštruovať, prevádzkovať a udržiavať rozsiahle technické systémy dopravných prostriedkov najmä v oblasti koľajových vozidiel. Sú schopní používať riešenia s vysokou mierou tvorivosti, komplexnosti, samostatnosti a zodpovednosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal prehĺbené znalosti v oblasti základných teoretických disciplín strojárenstva (aplikovaná matematika a mechanika) ako aj v oblasti konštrukcie a projektovania koľajových vozidiel.

Absolventi majú požadovaný vedecký prístup, získajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolventi môžu budovať odbornú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňujú pokrokové metódy a techniky návrhu a vývoja a prevádzky dopravných prostriedkov a ich systémov.

Prehĺbené a rozšírené znalosti teoretických a odborných predmetov, umožňujú absolventovi inžinierskeho stupňa študijného programu Vozidlá a motory nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní dopravných prostriedkov, najmä koľajových vozidiel a ich systémov.

Poznajú moderné princípy činnosti systémov odboru, vedia tieto analyzovať, diagnostikovať a riadiť ich prevádzku. Tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi, kriticky analyzujú a aplikujú celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazujú efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov. Vedia zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Absolventi 2. stupňa štúdia študijného programu Vozidlá a motory sú schopní analyzovať a porozumieť technickým, technologickým a prevádzkovým procesom z pohľadu špecifických potrieb dopravných prostriedkov. Sú schopní pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, pričom si uvedomujú jednotlivé aspekty kvality s využitím moderných CA-X technológií. Sú schopní uplatniť sa v prevádzke dopravných prostriedkov, najmä koľajových vozidiel a automobilov, ich diagnostike, údržbe a pri opravách.

Sú schopní preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie systémov dopraných prostriedkov spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov a situácií.

Absolventi 2. stupňa štúdia študijného programu Vozidlá a motory dokážu pracovať efektívne ako jednotlivci, ako členovia alebo vedúci tímu, spolupracovať s nadriadenými zložkami, neustále si zvyšovať kvalifikáciu vrátane rozvoja technicko-manažérskych schopností, udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s predpismi a profesionálnym, právnym a etickým rámcom odboru.

Predmety v rámci inžinierskeho štúdia

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507