Študijný program: Vozidlá a motory

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STROJÁRSTVO


Garant štúdia: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Študijný poradca: doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.


Profil absolventa:
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Vozidlá a motory sú schopní analyzovať, navrhovať, konštruovať, prevádzkovať a udržiavať rozsiahle technické systémy dopravných prostriedkov najmä v oblasti cestných vozidiel, koľajových vozidiel a spaľovacích motorov. Sú schopní používať riešenia s vysokou mierou tvorivosti, komplexnosti, samostatnosti a zodpovednosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal prehĺbené znalosti v oblasti základných teoretických disciplín strojárenstva (aplikovaná matematika a mechanika) ako aj v oblasti konštrukcie a projektovania vozidiel a motorov.

Absolventi majú požadovaný vedecký prístup, získajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolventi môžu budovať odbornú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňujú pokrokové metódy a techniky návrhu a vývoja a prevádzky dopravných prostriedkov a ich systémov.

Prehĺbené a rozšírené znalosti teoretických a odborných predmetov, umožňujú absolventovi inžinierskeho stupňa študijného programu Vozidlá a motory nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní dopravných prostriedkov.

Poznajú moderné princípy činnosti systémov odboru, vedia tieto analyzovať, diagnostikovať a riadiť ich prevádzku. Tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi, kriticky analyzujú a aplikujú celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazujú efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov. Vedia zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Absolventi 2. stupňa štúdia študijného programu Vozidlá a motory sú schopní analyzovať a porozumieť technickým, technologickým a prevádzkovým procesom z pohľadu špecifických potrieb dopravných prostriedkov. Sú schopní pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, pričom si uvedomujú jednotlivé aspekty kvality s využitím moderných CA-X technológií. Sú schopní uplatniť sa v prevádzke vozidiel a motorov, ich diagnostike, údržbe a pri opravách.

Sú schopní preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie systémov dopraných prostriedkov spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov a situácií.

Absolventi 2. stupňa štúdia študijného programu Vozidlá a motory dokážu pracovať efektívne ako jednotlivci, ako členovia alebo vedúci tímu, spolupracovať s nadriadenými zložkami, neustále si zvyšovať kvalifikáciu vrátane rozvoja technicko-manažérskych schopností, udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s predpismi a profesionálnym, právnym a etickým rámcom odboru.

Predmety v rámci inžinierskeho štúdia:
Predmety štúdia pre 1. ročník
Predmety štúdia pre 2. ročník

Študijný program : Údržba dopravných prostriedkov

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STROJÁRSTVO


Garant štúdia: prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
Študijný poradca: doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.

Profil absolventa:
Absolvent študijného odboru Údržba dopravných prostriedkov je spôsobilý po absolvovaní inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia vykonávať profesiu – Inžinier údržby (Maintenance Engineer).

Inžinier údržby – ovláda metodiku a postupy nasadzovania a prevádzky dopravných prostriedkov, má znalosti z konštrukcie a obsluhy dopravných prostriedkov, ovláda metodiku analýzy a hodnotenia spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov, metodiku a sofistikované postupy tvorby komplexných údržbových systémov dopravných prostriedkov nasadených vo výrobných a nevýrobných systémoch, metodiku a postupy projektovania a nasadzovania informačných systémov údržby manažérskej úrovne riadenia (Computer Maintenace Management Systems – CMMS). Má znalosti a praktické zručnosti o metodických prístupoch a tvorbe postupov projektového manažmentu riadenia prevádzky a údržby pri komplexnej starostlivosti o stroje a zariadenia. Vedomosti sú doplnené o simuláciu a verifikáciu modelových riešení prevádzky strojov pri zohľadnení reálnej interakcie na vplyvy prevádzky a prostredia, o metódy technického manažmentu a postupy údržbových činnosti spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov, o metódy technickej diagnostiky. Uplatnenie má prednostne v projektovaní komplexných údržbových systémov, v riadení, organizovaní a technickej príprave údržby dopravných prostriedkov, v riadení, organizovaní a technickej príprave servisných činnosti viazaných na prevádzku dopravných prostriedkov, v oblasti riadenia služieb a obchodu súvisiacich so strojmi a zariadeniami, ako aj ako samostatný podnikateľ (inžiniering) v oblasti údržby, servisu a predaja strojov.

Všeobecná charakteristika
Schopnosť absolventa je daná vedomosťami a praktickými zručnosťami z oblasti údržby, teórie systémov, z oblasti konštrukčných princípov a prevádzkových prejavov dopravných prostriedkov, z oblasti teórie metód a postupov ich riadenia a programovania, z oblasti teórie prevádzkovej spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov, z oblasti teórie metód a postupov ich obsluhy, údržby a diagnostiky, z oblasti manažmentu výrobných a prevádzkových systémov, z oblasti využívania metód a prostriedkov počítačovej podpory a tvorby programových produktov pre túto oblasť.

Absolvent je schopný tvorivým spôsobom uplatňovať svoje interdisciplinárne sofistikované znalosti pri navrhovaní a projektovaní aplikácie údržby, obsluhy a prevádzky dopravných prostriedkov, ako aj pri navrhovaní a projektovaní aplikácie, obsluhy a prevádzky zložitých prevádzkových systémov, pri organizovaní, riadení a technickom riešení údržby takýchto systémov pre ich zachovanie v prevádzkyschopnom stave, pri navrhovaní a projektovaní modelov komplexnej starostlivosti pre systémy dopravných prostriedkov, pri navrhovaní a technickom riešení diagnostiky dopravných prostriedkov.

Absolvent v priebehu štúdia získa aj ďalšie doplňujúce schopnosti (podľa možnosti aj certifikované), ako napr. metodiky tvorby obsahu a rozsahu údržby, programová príprava prostriedkov výpočtovej techniky pre túto oblasť, navrhovanie a technické riešenie meracej a prístrojovej techniky pre diagnostiku, programové vybavenie vybraných dopravných prostriedkov, metodiky tvorby rozsahu a obsahu údržby dopravných prostriedkov.

Teoretické vedomosti
Absolvent bude vybavený rozšírenými (v primeranom rozsahu) teoretickými vedomosťami a poznatkami najmä z oblasti:
- všeobecného základu: osvojí si teoretické poznatky a princípy z teórie dopravných prostriedkov, teórie riadenia a   programovania dopravných prostriedkov, teórie spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov dopravných   prostriedkov,teórie technickej diagnostiky dopravných prostriedkov
- odborného základu: získa vecne orientované vedomosti zo stavby a konštrukcie dopravných prostriedkov, metodiky   manažmentu prevádzky a údržby, metodiky projektovania údržby a prevádzky, metodiky technickej tvorivej práce.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent praktickými formami štúdia získa praktické zručnosti a schopnosti najmä z oblasti:
- navrhovania, projektovania a nasadzovania systémov údržby dopravných prostriedkov, ako aj navrhovania,   projektovania a nasadzovania modelov komplexnej starostlivosti o zložité výrobné a prevádzkové systémy,
- navrhovania, projektovania a nasadzovania diagnostických modelov, diagnostických systémov a zariadení,
- vývoja a implementácie metód a postupov riadenia prevádzky výrobných a nevýrobných systémov,
- navrhovania, projektovania a nasadzovania dopravných prostriedkov do prevádzky,
- navrhovania, implementácie a programovej prípravy výpočtovej techniky pre konkrétnu aplikáciu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent získa v rámci štúdia doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti:
- tvorby a využívania systémových prístupov pri analýze technických problémov a formulácií úloh pre ich riešenie,
- tvorby a využívania efektívnych metód a postupov pri organizovaní systémového riešenia technického problému,
- organizovania a efektívneho riadenia práce realizačného tímu, v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom   profesie,
- organizovania a riadenia účelných postupov v práci s ekonomickými informáciami,
- účelných postupov pre vyhodnocovanie a analýzu prevádzkových údajov, systémových prístupov k uplatňovaniu   súvisiacich noriem a predpisov,
- prípravy a riadenia podnikania malých a stredných firiem.

Predmety v rámci inžinierskeho štúdia:
Predmety štúdia pre 1. ročník
Predmety štúdia pre 2. ročník

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507