Študijný program : Koľajové vozidlá

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 5.2.4: MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ


Garant štúdia: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Študijný poradca: doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.


Profil absolventa:
Absolvent študijného programu koľajové vozidlá v študijnom odbore 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá ovláda vedecké metódy výskumu s vývoja dopravných prostriedkov v oblasti svojej špecializácie. Je schopný riešiť najnáročnejšie vedecko-výskumné úlohy so zameraním na stavbu dopravných prostriedkov, ako aj ich skúšanie a certifikáciu. Uplatnenie nájde vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách, vo vývojových tímoch veľkých výrobných podnikov pri riešení zložitých úloh návrhov, analýz pri aplikáciách špičkových technológií, prípadne ako vedecko-pedagogický pracovník vysokej školy. Absolvent získava na vysokom stupni poznania vedomosti a schopnosť ich tvorivého rozvíjania najmä v oblasti aplikovanej mechaniky a aplikovanej matematiky, ako aj v teoretických disciplínach súvisiacich s jeho špecializáciou v rámci študijného odboru, čo mu umožní vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti dopravných prostriedkov.

Predmety v rámci doktorandského štúdia:
Predmety štúdia pre 1. ročník
Predmety štúdia pre 2. ročník
Predmety štúdia pre 3. ročník