Študijná literatúra


DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK – VÝPOČTOVÉ METÓDY

Kalinčák, D., Gerlici, J., Kukuča, P., Lábaj, J., Lack, T., Polách, O., Sága, M.
Vysokoškolská učebnica, EDIS ŽU, 1. vydanie, ISBN 80-8070-476-7, Žilina 2005, 402 str., 182 obrázkov, 47 tabuliek, 24,02 AH, 24,28 VH.

V publikácii je pozornosť venovaná štatistickým metódam a teórii náhodných procesov s väzbou na výpočty v dopravnej technike pretože väčšina budiacich vstupov do dynamických sústav dopravných prostriedkov má náhodný charakter a je nutné tieto sústavy riešiť s využitím poznatkov teórie náhodných procesov. V súčasnosti je nutné pri skúmaní vlastností zložitých dynamických sústav, akými sú aj dopravné prostriedky, používať vyspelé programové systémy umožňujúce ich modelovanie a výpočet dynamických odoziev v nich. Preto je pozornosť venovaná aj metódam analýzy dynamiky koľajových vozidiel s využitím moderných simulačných programov. Časť publikácie je venovaná metóde konečných prvkov, bez ktorej si v súčasnosti už nemožno predstaviť pevnostné výpočty konštrukcií dopravných prostriedkov. Optimalizácia konštrukcií dopravných prostriedkov či už z hľadiska pevnostného, alebo dynamických vlastností, je ďalšou dôležitou oblasťou výpočtov v dopravnej technike, ktorej je v tejto publikácii venovaná primeraná pozornosť. Pri výskume a vývoji spaľovacích motorov, ktoré sú súčasťou mnohých dopravných prostriedkov je nutné venovať pozornosť aj otázkam termodynamiky, dynamiky plynov a spaľovacieho procesu z pohľadu tvorby niektorých toxických zložiek pri spaľovaní. Oblasti klasickej dynamiky je venovaná kapitola týkajúca sa dynamického výpočtu ventilového rozvodu spaľovacieho motora. Modelovanie dynamiky plynov bolo umožnené až vývojom výkonnej výpočtovej techniky a vyspelého programového vybavenia. Riešenie problémov v tejto oblasti prináša úspory pohonných hmôt a aj zlepšenie ekologických parametrov dopravných prostriedkov.


DOPRAVNÉ SYSTÉMY

Kalinčák, D., Grenčík, J.
Skriptá, EDIS ŽU, 1. vydanie, ISBN 80-8070-530-5, Žilina 2006, 236 str., 29,95 AH, 30,56 VH

Skriptá sú určené najmä pre predmet „Dopravné systémy“ pre študentov 1. ročníka bakalárskych študijných programov “Vozidlá a motory” a “Dopravné stroje a zariadenia”. Sú však aj vhodné pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o dopravu. Obsah skrípt je venovaný opisu dopravných systémov so zameraním na ich infraštruktúru, dopravné prostriedky a prevádzku. Pozornosť je venovaná najmä pozemným dopravným systémom, ale uvedené sú aj základné informácie o vzdušnej a vodnej doprave, pretože predstavujú významnú časť dopravného systému štátu a v niektorých dopravných systémoch, najmä v kombinovanej preprave sú často priamo ich súčasťou. Časť skrípt je venovaná aj nekonvenčným dopravným systémom a systémom kombinovaných prepráv, ktorých význam neustále rastie. Pozornosť je venovaná aj zdvíhacím a manipulačným zariadeniam, ktoré predstavujú nedeliteľnú súčasť dopravných procesov. Stručne sa v nich pojednáva aj o prevádzkovej problematike dopravných systémov.

 

KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ – RIEŠENÉ PRÍKLADY

Kalinčák, D., Janíček, F.,Korecz, K., Lang, A.
Skriptá, EDIS ŽU, 1. vydanie, ISBN 80-8070-352-3, Žilina 2005, 174 str., 16,14 AH

Skriptá sú určené najmä pre predmet „Koľajové vozidlá I.“ pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu “Vozidlá a motory” a 1. ročníka inžinierskeho študijného programu “Údržba dopravných prostriedkov”. Sú však vhodným doplnkom aj pri štúdiu iných študijných programov, najmä v študijnom odbore “Dopravná a manipulačná technika” a pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o koľajové vozidlá a železničnú dopravu. Skriptá sú venované základom konštrukcie koľajových vozidiel, ich hlavným systémom a agregátom, a to vozňom a aj hnacím vozidlám. Obsahujú aj základy teórie koľajových vozidiel. Nadväzujú na skriptá Kalinčák, D. - Grenčík, J.: "Dopravné systémy" vydané v r. 2006 a ako doplnok k týmto skriptám sú vhodné skriptá Kalinčák, D. - Janiček, F. - Korecz, K. - Lang, A.: "Koľajové vozidlá - riešené príklady" z r. 2004.

 

KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ I.

Kalinčák, D.
Skriptá, EDIS ŽU, 1. vydanie, ISBN 978-80-8070-864-1, Žilina 2008, 296 str., 39,43 AH, 40,14 VH

Skriptá sú určené najmä pre predmet „Koľajové vozidlá I.“ pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu “Vozidlá a motory” a 1. ročníka inžinierskeho študijného programu “Údržba dopravných prostriedkov”. Sú však vhodným doplnkom aj pri štúdiu iných študijných programov, najmä v študijnom odbore “Dopravná a manipulačná technika” a pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o koľajové vozidlá a železničnú dopravu. Skriptá sú venované základom konštrukcie koľajových vozidiel, ich hlavným systémom a agregátom, a to vozňom a aj hnacím vozidlám. Obsahujú aj základy teórie koľajových vozidiel. Nadväzujú na skriptá Kalinčák, D. - Grenčík, J.: "Dopravné systémy" vydané v r. 2006 a ako doplnok k týmto skriptám sú vhodné skriptá Kalinčák, D. - Janiček, F. - Korecz, K. - Lang, A.: "Koľajové vozidlá - riešené príklady" z r. 2004.


KOLESOVÉ VOZIDLÁ - AUTOBUSY

Barta, D.
Vysokoškolská učebnica, Žilinská univerzita v Žiline, Vytlačilo EDIS-vydavateľstvo ŽU, 1. vydanie, ISBN 978-80-554-0644-2, Žilina 2012, 139 str., 95 obrázkov, 2 tabuľky, AH 7, 41, VH 7, 81.

Učebnica je určená študentom študijných programov Vozidlá a motory a Údržba dopravných prostriedkov, ako aj študentom ďalších študijných programov orientovaných na problematiku stavby a prevádzky dopravných prostriedkov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácií nájdu využitie aj u odbornej verejnosti a ďalších záujemcov, ktorí pôsobia v technických odboroch, ako je konštrukcia, výroba, servis či opravárenstvo dopravných prostriedkov.
Učebnica je praktickým výsledkom projektu ITMS 26110230052 s názvom Zvyšovanie konkurenciescho technických študijných programov reflektujúc aktuálne potreby podnikateľskej praxe.KOLESOVÉ VOZIDLÁ - TROLEJBUSY A ALTERNATÍVNE POHONY

Barta, D., Galliková, J.
Skriptá, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS-vydavateľstvo ŽU v Žiline, 1. vydanie, ISBN 978-80-554-0751-7, Žilina 2013, AH 7, 73, VH 8, 15.

Trolejbusová doprava má aj v dnešnom svtete miesto a to aj vďaka svojej ekologickosti, na ktorú slednej dobe berie čoraz väčší dôraz. Vďaka neustálemu tlaku na optimálnosť nákladov, rentability a výhodnosť tohot druhu dopravy je potrebné neustále ho inovovať a optimal, aby uspel v tvrdom konkurenčnom boji s inými druhmi verejnej dopravy. Trolejbusy, ako vozidlá závislej trakcie poháňané elektromotorom, sú len jednou z možností, ako ekologickejšie riešiť dopravu v mestách a ich blízkom okolí.
Tieto skriptá pozostávajú z dvoch častí. Prvá časť, ktorej autorkou je Jana Galliková, sa snaží poskytnúť čitateľovi náhľad na trolejbusy od ich histórie, cez konštrukčné riešenia až po príklady reálnych vozidiel. Druhá časť, spracovaná Daliborom Bartom, pojednáva o možnostiach alternatívnych riešení pohonov vozidiel hromadnej prepravy osôb, pričom nadväzuje na učebnicu Kolesové vozidlá - Autobusy.


KOLESOVÉ VOZIDLÁ - ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Barta, D., Maslík, P., Kovalčík, A.
Skriptá, Žilinská univerzita v Žiline, Printio, s.r.o., Žilina, 1. vydanie, ISBN 978-80-554-1054-8, Žilina 2015, 176 str., AH 14, 26.

Preprava osôb a nákladu na krátke či dlhé vzdialenosti je základným poslaním úžitkových vozidiel. Keďže prvé dve publikácie Kolesové vozidlá - autobusy a Kolesové vozidlá - lejbusy a alternatívne pohony boli venované kolesovým vozidlám na prepravu osôb, publikácia Kolesové vozildá - úžitkové vozidlá bude venovaná vozidlám na prepravu nákladu a maniu s ním. Táto učebnica prináša súhrn poznatkov o konštukcii nákladných úžitkových automobilov a ich podskupín od rámov, cez kabíny až pony. Prináša tiež pohľad na súčasné technológie a technológie blízkej budúcnosti využívané v automobilovej technike, ako je napríklad elektromobilita. 


DOPRAVNÉ A MANIPULAČNÉ ZARIADENIA

Blatnický, M.
Skriptá, Žilinská univerzita v Žiline, Printio, s.r.o. Žilina, 1. vydanie, ISBN 978-80-554-1039-5, Žilina 2015, 120 str., AH 9,80.

Skriptum obsahuje 48 vyriešených úloh z problematiky dorpavných a manipulačných zariadení, statiky, pružnosti a pevnosti matv, ktorých prednosťou je, že sú aplikáciami na mnohé technické problémy a nemajú charakter abstraktných, vyumelkovaných školských úloh. Skriptom sa dostáva do rúk študentov, ako aj praktikov dobrá publikácia, ktorej účelom je udržiavať úroveň riešenia technickcýh úlohvysokých školáchtechnického zamerania.
Aby úlohy boli pristupné čo najširšiemu okruhu čitateľov, sú volené tak, aby ich bolo možné riešiť bez ierenciálneho a integrálneho počtu. Sú riešené predovšedkým analyticky. pre kontrolu správnosti riešenia boli niektoré úlohy riešené aj MKP softvérom.


DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK - JEHO MOTOR


Hlavňa, V., Kukuča, P., Isteník, R., Labuda, R., Liščák, Š.
monografia, EDIS ŽU, 2. opravené vydanie, ISBN 80-8070-046-X, Žilina 2003. 442 strán, 287 obrázkov, 25 tabuliek, AH 28,21, VH 28,93
Táto monograficky spracovaná publikácia je venovaná teoretickým problémom motorov dopravných prostriedkov so zameraním najmä na piestové spaľovacie motory. V jednotlivých kapitolách je venovaná pozornosť nielen všeobecne známym skutočnostiam o motoroch, ale aj poznatkom, ktoré získali jednotliví autori svojou viacročnou vedeckovýskumnou činnosťou.

 

NIEKTORÉ PROBLÉMY SUCHÉHO TRENIA


Hlavňa V., Řezníček R.,
EDIS, Žilina, 2002.
Publikácia sa monograficky zaoberá niektorými problémami suchého trenia najmä vo vzťahu k jeho využitiu v trecích brzdách dopravnej techniky, najmä však koľajových vozidiel a automobilov. Pozornosť je venovaná poznatkom, ktoré získali autori svojou niekoľkoročnou vedeckovýskumnou činnosťou.

 

SKÚŠANIE V DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKE


Kalinčák, D., Fitz, P., Isteník, R., Labuda, R., Lang, A., Řezníček, R.
EDIS, Žilina 2002.
Táto publikácia sa zaoberá problematikou merania a realizáciou experimentov v oblasti dopravnej a manipulačnej techniky.

 

PROGRAMOVÝ SYSTÉM DYNAST – RIEŠENÉ PRÍKLADY Z DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY


Isteník, R., Fitz, P.,
EDIS, Žilinská univerzita, ISBN 80-7100-829-X, Žilina, 2001.
V publikácii je spracovaná problematika aplikácie univerzálneho programu DYNAST na riešenie simulácie mechanických a termodynamických problémov z oblasti dopravnej a manipulačnej techniky, ďalej riešenie základných, všeobecných a komplikovaných nelineárnych matematických úloh.


Dopravný prostriedok a životné prostredie

Hlavňa, V., Stuchlý, V., Zvolenský, P., Kukuča, P.
1. vydanie - Žilina: Vysoká škola dopravy a spojov, 1996. - 215 s. : obr. 52, tab. 71, ISBN 80-7100-306-9.

pdf Obsah publikácie:
Publikácia predstavuje vplyv dopravy na životné prostredie, jej negatívne účinky na životné prostredie a legislatívne podmienky na ochranu a tvorbu životného prostredia. Ďalej niektoré technické možnosti riešenia emisií dopravných prostriedkov. Upozorňuje nato,  že v súčasnej dobe pri vývoji dopravného  prostriedku stalo plnenie výkonových, ekonomických i emisných parametrov a dosiahnutie prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti úplnou samozrejmosťou.


 

Udržba strojov a zariadení

Stuchlý, V., Poprocký, R.
1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 359 s., [AH 23,24; VH 23,66] : 234 obr., 21 tab. - ISBN 978-80-554-0845-3, [Stuchlý Vladimír (50%) - Poprocký Roman (50%)], vysokoškolská učebnica.

pdf Obsah publikácie:
Vo vysokoškolskej učebnici sa hľadajú odpovede na šesticu základných hamletovských otázok, ale najdôležitejšia vždy je: KEDY? Kedy a v ktorom časovom okamihu, po akom (vhodne vyjadrenom) výkone vykonať údržbový zásah, či vôbec nejaký zásah vykonať, či vykonať diagnostickú kontrolu, aká je spoľahlivosť objektov a ako vplýva na údržbu, dá sa využiť spoľahlivosť, resp. bezporuchovosť objektov na riešenie úloh údržby a mnoho ďalších otázok? Hlavná pozornosť je venovaná spoľahlivosti aposteriórnej aj apriórnej (riešeniu FMEA pomocou software), výpočtom ukazovateľov bezporuchovosti pre teoretické modely, návrhu optimálnych intervalov do vykonania údržbového zásahu a aj údržbe orientovanej na spoľahlivosť (RCM).
Vysokoškolská učebnica je určená pre poslucháčov študijného programu „Údržba dopravných prostriedkov“ v študijnom odbore 5.2.2. „Údržba strojov a zariadení“ na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedre dopravnej a manipulačnej techniky a všetkým, ktorým záleží na zvyšovaní efektívnosti údržby v hľadaní odpovedí na už uvedené otázky.Manažárstvo údržby - synergia teórie a praxe

Grenčík, J. a kol.
monografia, vydala Slovenská spoločnosť údržby,  vydavateľstvo BEKI design, s.r.o. Košice, 2013, ISBN 978-80-89522-03-3, 630 strán, 246 obrázkov, 62 tabuliek.

pdf Obsah publikácie:
Publikácia na vyše 600 stranách predstavuje údržbu zo všetkých aspektov a je monograficky koncipovanou „encyklopédiou údržby“. Prechádza cez manažérstvo majetku a jeho údržby, ekonomiku a hodnotenie výkonnosti údržby, systémy manažérstva kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systémy environmentálneho manažérstva. Predstavuje teoretický základ údržby, ktorým je prevádzková spoľahlivosť a manažérstvo rizík, a následne sa venuje inžinierskym základom technickej diagnostiky a technológie údržby a opráv. Napokon predstavuje problematiku informačných technológií v údržbe. Doplnená je troma prípadovými štúdiami. 

Predkladaná publikácia by mala poslúžiť ako zdroj najnovších informácií z oblasti údržby pre pracovníkov rôznej úrovne riadenia, pracovného zaradenia i profesie, ako aj napomôcť pri riešení denných zložitých problémov v tejto špecifickej oblasti. Je užitočným študijným materiálom pre študentov vysokých škôl technického zamerania.


Technická diagnostika železničných koľajových vozidiel

Malinčík, S.
1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 107 s. : obr., tab. - Bibliogr. s. 104-107. - ISBN 80-8070-004-4.

Obsah publikácie:
Kniha predstavuje technickú diagnostika ako jednou z významných foriem celkovej starostlivosti o vozidlá. Je formou zdokonaľovania a zefektívňovania údržby, ktorá svojimi bezdemontážnymi  metódami umožňuje vykonávať kontrolu funkčnej situácie a technického stavu železničných hnacích vozidiel, ich agregátov a konštrukčných celkov. Týmto možno podstatne znižovať náklady na údržbu a skvalitňovať kontrolu vykonania údržby. Kniha obsahuje tieto hlavné kapitoly: Určenie skutočného technického stavu železničného hnacieho vozidla, Prognózovanie  doby prevádzkovej schopnosti železničného hnacieho vozidla, Význam ľudského činiteľa v diagnostickom systéme, Technické zabezpečenie diagnostiky, Technická diagnostika a skúšobníctvo na ŽSR, Technická diagnostika v údržbe železničých  koľajových vozidiel a ich komplexných  celkov na ŽSR, Diagnostika vozidiel motorovej trakcie, Diagnostika osobných vozňov, Diagnostika nákladných vozňov.Plánovanie a riadenie údržby. Použitie Microsoft Project 2010

Stuchlý, V.
Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU, 2013, ISBN 978-80-554-0703-6, 233 strán A4, 182 obrázkov, AH/VH 17,69/18,64.

pdf Obsah publikácie:
Skriptum obsahuje 20 kapitol: organizácia procesu údržby, princípy projektového riadenia s orientáciou na riadenie procesov údržby, postup vytvorenia rozvrhu – projektu (od definovania typov úloh, kalendárov, vytvárania nadväzností medzi úlohami a vytvorenie štruktúry projektu),  práca s prostriedkami a zdieľaním prostriedkov, optimalizácia priradenia prostriedkov, projektové náklady a náklady na prostriedky, vykonávanie naplánovaného projektu – priebeh projektu, práca s viacerými projektmi, získané hodnoty (Earned Value), funkcionalita Microsoft Project 2010 cez dialógové okná a pásy nástrojov. 
Podáva návody na vytváranie, riadenie, manažment projektu a vytváranie výstupných správ. Tiež ukazuje možnosti prispôsobovania si Microsoft Project svojim potrebám.
Táto publikácia bola vydaná s finančnou podporou Európskej únie. “Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. Názov projektu: „Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti“ – ITMS 26110230005.Systémy manažérstva kvality

Hrubec, J., Stuchlý, V.
1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 118 s.; [AH 9,25; VH 9,67] : obr.19, tab.3 - ISBN 978-80-554-0769-2.

pdf Obsah publikácie:
Učebný text obsahuje vysvetlenie pojmu „kvalita“, ktorá je v súčasnom konkurenčnom boji na trhu posudzovaná ako prioritná účinná zbraň na získanie, resp. udržanie si podielu na trhu. Aby boli organizácie konkurencie schopné a udržali si hospodársku výkonnosť, sú nútené zavádzať efektívne a účinné systémy manažérstva, najmä podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27000 a SA 8000, ktoré vytvárajú predpoklad certifikácie. Certifikáciou systému manažérstva prostredníctvom nezávislej akreditovanej organizácie potvrdí organizácia navonok konformitu s uvedenými normami ISO. Certifikát sa tak stáva zárukou úsilia organizácie o stále zlepšovanie kvality. Zníži riziká ekonomických a morálnych dopadov pri zavádzaní nezhodných produktov. Vytvára dôveru zákazníkov i obchodných partnerov.
Táto publikácia bola vydaná s finančnou podporou Európskej únie. “Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. Názov projektu: „Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti“ – ITMS 26110230005.Výpočtová technika v riadení údržby

Stuchlý, V.
tutoriál 9 : tutoriál pre celoživotné vzdelávanie Manažér údržby katedry dopravnej a manipulačnej techniky K DMT a Slovenskej spoločnosti údržby (SSU). 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012, ISBN 978-80-554-0608-4, 87 strán, 105 obrázkov.

pdf Obsah publikácie:
 

Apriórna spoľahlivosť a RCM

Stuchlý, v., Poprocký, R.
tutoriál 6 : tutoriál pre celoživotné vzdelávanie Manažér údržby katedry dopravnej a manipulačnej techniky K DMT a Slovenskej spoločnosti údržby (SSU) - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012, 79 strán, 51 obrázkov, 3 tabuľky.

pdf Obsah publikácie:
Učebný text obsahuje vysvetlenie metód apriórnej spoľahlivosti FTA, RBD, FMEA (FMECA) a metódu návrhu údržbovej sústavy RCM. Metodicky objasňuje postup jednotlivých krokov metódy RCM až po definovanie preventívnych a náhradných činností riešením Informačných a Rozhodovacích výkazov RCM.


 

Organizácia údržby a údržbové systémy

Grenčík, J., Stuchlý, V.
tutoriál 1 : tutoriál pre celoživotné vzdelávanie Manažér údržby Katedry dopravnej a manipulačnej techniky K DMT a Slovenskej spoločnosti údržby (SSU), 6. upr. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012, ISBN 978-80-554-0607-7, 62 strán, 21 obrázkov.

pdf Obsah publikácie:
Učebný text obsahuje vysvetlenie možných organizácií údržby a údržbových systémov, vývoj údržbových systémov, terminológiu údržby, riadenie starostlivosti o hmotný majetok, formy organizačného usporiadania  a zdrojov údržby, audit údržby.


 

Technická diagnostika

Zvolenský, P., Poliak, J., Valent, O.
tutoriál 11 : tutoriál pre celoživotné vzdelávanie Manažér údržby Katedry dopravnej a manipulačnej techniky K DMT a Slovenskej spoločnosti údržby (SSU), 3. upr. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010, ISBN 978-80-554-0160-7, 87 strán, 37 obrázkov, 7 tabuliek.

pdf Obsah publikácie:
Učebný text obsahuje vysvetlenie teoretické základy metód technickej diagnostiky, diagnostiku elektrických točivých strojov, meranie hluku a vibrácií pre účely technickej diagnostiky, postavenie technickej diagnostiky v proaktívnej údržbe a ustavovanie geometrie strojov, vibračná a tribotechnická diagnostika. Obsahuje diagnostický poriadok.


 

Použitie výpočtovej techniky v údržbe

Stuchlý, V., Poprocký, R.
tutoriál 3 : tutoriál pre celoživotné vzdelávanie Manažér údržby katedry dopravnej a manipulačnej techniky K DMT a Slovenskej spoločnosti údržby (SSU). 6. prepracované vydanie - Žilina : Žilinská univerzita, 2009, ISBN 978-80-554-0112-6, 92 strán, 124 obrázkov, 6 tabuliek.

pdf Obsah publikácie:
Učebný text obsahuje vysvetlenie a návody pre aplikáciu Microsoft Project 2007 pre riadenie údržby a pre použitie metód projektového riadenia pre vytváranie základných a rámcových typových diagramov práce plánovania a uskutočňovania údržbových zásahov. Hlavný dôraz sa kladie na dodržanie jednotlivých fáz vytvárania, plánovania, riadenia a uskutočňovania údržbových projektov. Obsahuje tiež výpočty ukazovateľov spoľahlivosti a parametrov Weibullovho rozdelenia.


 

Koncepcia údržby RCM

Stuchlý, V., Poprocký, R.
tutoriál 9 : tutoriál pre celoživotné vzdelávanie Manažér údržby katedry dopravnej a manipulačnej techniky K DMT a Slovenskej spoločnosti údržby (SSU) - 2. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2005, ISBN 80-8070-567-1, 56 strán, 38 obrázkov, 3 tabuľky.

pdf Obsah publikácie:
Učebný text obsahuje vysvetlenie metódy apriórnej spoľahlivosti FMEA (FMECA) a metódu návrhu údržbovej sústavy RCM. Metodicky objasňuje postup jednotlivých krokov metódy RCM až po definovanie preventívnych a náhradných činností riešením Informačných a Rozhodovacích výkazov RCM.


 

Plánovanie a benchmarking údržby

Stuchlý, V., Grenčík, J.
tutoriál 10 :tutoriál pre celoživotné vzdelávanie Manažér údržby katedry dopravnej a manipulačnej techniky K DMT a Slovenskej spoločnosti údržby (SSU) 2. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-368-X, - 84 strán. : 16 obrázkov, 15 tabuliek.

pdf Obsah publikácie:
Učebný text obsahuje vysvetlenie pojmov a postupov benchmarkingu a auditu údržby, jednotlivé druhy podľa EFNMS, DU PONT celkového hodnotenia údržby. V plánovaní údržby definuje vecné a osobné činitele údržby, projektovanie procesov údržby, organizácie procesov údržby a náklady na životný cyklus údržby (LCC).


 

Informačné systémy údržby

Stuchlý, V., Poprocký, R.
tútorial 12 : tutoriál pre celoživotné vzdelávanie Manažér údržby K DMT a Slovenskej spoločnosti údržby SSU - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010, ISBN 978-80-554-0161-4, 47 strán, 8 obrázkov, 7 tabuliek.

pdf Obsah publikácie:
Učebný text obsahuje vysvetlenie metód a obsahu projektu údržby a vzťah k informačným systémom údržby a jednotlivým predstaviteľom  informačných systémov údržby. Obsahuje formou testu otázky a odpovede pre výber vhodného informačného systému údržby.


License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507