Študijná literatúra


DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK – VÝPOČTOVÉ METÓDY

Kalinčák, D., Gerlici, J., Kukuča, P., Lábaj, J., Lack, T., Polách, O., Sága, M.
Vysokoškolská učebnica, EDIS ŽU, 1. vydanie, ISBN 80-8070-476-7, Žilina 2005, 402 str., 182 obrázkov, 47 tabuliek, 24,02 AH, 24,28 VH.

V publikácii je pozornosť venovaná štatistickým metódam a teórii náhodných procesov s väzbou na výpočty v dopravnej technike pretože väčšina budiacich vstupov do dynamických sústav dopravných prostriedkov má náhodný charakter a je nutné tieto sústavy riešiť s využitím poznatkov teórie náhodných procesov. V súčasnosti je nutné pri skúmaní vlastností zložitých dynamických sústav, akými sú aj dopravné prostriedky, používať vyspelé programové systémy umožňujúce ich modelovanie a výpočet dynamických odoziev v nich. Preto je pozornosť venovaná aj metódam analýzy dynamiky koľajových vozidiel s využitím moderných simulačných programov. Časť publikácie je venovaná metóde konečných prvkov, bez ktorej si v súčasnosti už nemožno predstaviť pevnostné výpočty konštrukcií dopravných prostriedkov. Optimalizácia konštrukcií dopravných prostriedkov či už z hľadiska pevnostného, alebo dynamických vlastností, je ďalšou dôležitou oblasťou výpočtov v dopravnej technike, ktorej je v tejto publikácii venovaná primeraná pozornosť. Pri výskume a vývoji spaľovacích motorov, ktoré sú súčasťou mnohých dopravných prostriedkov je nutné venovať pozornosť aj otázkam termodynamiky, dynamiky plynov a spaľovacieho procesu z pohľadu tvorby niektorých toxických zložiek pri spaľovaní. Oblasti klasickej dynamiky je venovaná kapitola týkajúca sa dynamického výpočtu ventilového rozvodu spaľovacieho motora. Modelovanie dynamiky plynov bolo umožnené až vývojom výkonnej výpočtovej techniky a vyspelého programového vybavenia. Riešenie problémov v tejto oblasti prináša úspory pohonných hmôt a aj zlepšenie ekologických parametrov dopravných prostriedkov.


DOPRAVNÉ SYSTÉMY

Kalinčák, D., Grenčík, J.
Skriptá, EDIS ŽU, 1. vydanie, ISBN 80-8070-530-5, Žilina 2006, 236 str., 29,95 AH, 30,56 VH

Skriptá sú určené najmä pre predmet „Dopravné systémy“ pre študentov 1. ročníka bakalárskych študijných programov “Vozidlá a motory” a “Dopravné stroje a zariadenia”. Sú však aj vhodné pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o dopravu. Obsah skrípt je venovaný opisu dopravných systémov so zameraním na ich infraštruktúru, dopravné prostriedky a prevádzku. Pozornosť je venovaná najmä pozemným dopravným systémom, ale uvedené sú aj základné informácie o vzdušnej a vodnej doprave, pretože predstavujú významnú časť dopravného systému štátu a v niektorých dopravných systémoch, najmä v kombinovanej preprave sú často priamo ich súčasťou. Časť skrípt je venovaná aj nekonvenčným dopravným systémom a systémom kombinovaných prepráv, ktorých význam neustále rastie. Pozornosť je venovaná aj zdvíhacím a manipulačným zariadeniam, ktoré predstavujú nedeliteľnú súčasť dopravných procesov. Stručne sa v nich pojednáva aj o prevádzkovej problematike dopravných systémov.

 

KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ – RIEŠENÉ PRÍKLADY

Kalinčák, D., Janíček, F.,Korecz, K., Lang, A.
Skriptá, EDIS ŽU, 1. vydanie, ISBN 80-8070-352-3, Žilina 2005, 174 str., 16,14 AH

Skriptá sú určené najmä pre predmet „Koľajové vozidlá I.“ pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu “Vozidlá a motory” a 1. ročníka inžinierskeho študijného programu “Údržba dopravných prostriedkov”. Sú však vhodným doplnkom aj pri štúdiu iných študijných programov, najmä v študijnom odbore “Dopravná a manipulačná technika” a pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o koľajové vozidlá a železničnú dopravu. Skriptá sú venované základom konštrukcie koľajových vozidiel, ich hlavným systémom a agregátom, a to vozňom a aj hnacím vozidlám. Obsahujú aj základy teórie koľajových vozidiel. Nadväzujú na skriptá Kalinčák, D. - Grenčík, J.: "Dopravné systémy" vydané v r. 2006 a ako doplnok k týmto skriptám sú vhodné skriptá Kalinčák, D. - Janiček, F. - Korecz, K. - Lang, A.: "Koľajové vozidlá - riešené príklady" z r. 2004.

 

KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ I.

Kalinčák, D.
Skriptá, EDIS ŽU, 1. vydanie, ISBN 978-80-8070-864-1, Žilina 2008, 296 str., 39,43 AH, 40,14 VH

Skriptá sú určené najmä pre predmet „Koľajové vozidlá I.“ pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu “Vozidlá a motory” a 1. ročníka inžinierskeho študijného programu “Údržba dopravných prostriedkov”. Sú však vhodným doplnkom aj pri štúdiu iných študijných programov, najmä v študijnom odbore “Dopravná a manipulačná technika” a pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o koľajové vozidlá a železničnú dopravu. Skriptá sú venované základom konštrukcie koľajových vozidiel, ich hlavným systémom a agregátom, a to vozňom a aj hnacím vozidlám. Obsahujú aj základy teórie koľajových vozidiel. Nadväzujú na skriptá Kalinčák, D. - Grenčík, J.: "Dopravné systémy" vydané v r. 2006 a ako doplnok k týmto skriptám sú vhodné skriptá Kalinčák, D. - Janiček, F. - Korecz, K. - Lang, A.: "Koľajové vozidlá - riešené príklady" z r. 2004.

 

DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK - JEHO MOTOR


Hlavňa, V., Kukuča, P., Isteník, R., Labuda, R., Liščák, Š.
monografia, EDIS ŽU, 2. opravené vydanie, ISBN 80-8070-046-X, Žilina 2003. 442 strán, 287 obrázkov, 25 tabuliek, AH 28,21, VH 28,93
Táto monograficky spracovaná publikácia je venovaná teoretickým problémom motorov dopravných prostriedkov so zameraním najmä na piestové spaľovacie motory. V jednotlivých kapitolách je venovaná pozornosť nielen všeobecne známym skutočnostiam o motoroch, ale aj poznatkom, ktoré získali jednotliví autori svojou viacročnou vedeckovýskumnou činnosťou.

 

NIEKTORÉ PROBLÉMY SUCHÉHO TRENIA


Hlavňa V., Řezníček R.,
EDIS, Žilina, 2002.
Publikácia sa monograficky zaoberá niektorými problémami suchého trenia najmä vo vzťahu k jeho využitiu v trecích brzdách dopravnej techniky, najmä však koľajových vozidiel a automobilov. Pozornosť je venovaná poznatkom, ktoré získali autori svojou niekoľkoročnou vedeckovýskumnou činnosťou.

 

SKÚŠANIE V DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKE


Kalinčák, D., Fitz, P., Isteník, R., Labuda, R., Lang, A., Řezníček, R.
EDIS, Žilina 2002.
Táto publikácia sa zaoberá problematikou merania a realizáciou experimentov v oblasti dopravnej a manipulačnej techniky.

 

PROGRAMOVÝ SYSTÉM DYNAST – RIEŠENÉ PRÍKLADY Z DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY


Isteník, R., Fitz, P.,
EDIS, Žilinská univerzita, ISBN 80-7100-829-X, Žilina, 2001.
V publikácii je spracovaná problematika aplikácie univerzálneho programu DYNAST na riešenie simulácie mechanických a termodynamických problémov z oblasti dopravnej a manipulačnej techniky, ďalej riešenie základných, všeobecných a komplikovaných nelineárnych matematických úloh.

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507