História

V roku 1949 bol na Strojníckej fakulte ČVUT Praha založený Ústav koľajových vozidiel, z ktorého v roku 1954 vznikla Katedra koľajových vozidiel. Zakladateľom ústavu, prvým vedúcim katedry, ako aj zakladateľom študijného odboru Koľajové vozidlá bol prof. Ing. Robert Nejepsa, DrSc. Vytvoril na katedre kolektív vysoko odborne fundovaných učiteľov a výskumníkov či už počas pôsobenia v Prahe, alebo neskôr aj v Žiline. Významne sa zaslúžil o vybudovanie experimentálnej základne Katedry koľajových vozidiel v Žiline, v tom čase v priestoroch na Sasinkovej ulici. Vydal celý rad skrípt (a nielen v odbore koľajových vozidiel) a ďalších publikácií, ktoré predstavovali základ študijnej literatúry v tomto odbore a sú vyhľadávané ešte aj v súčasnosti. 

Funkciu vedúceho katedry od roku 1954 dodnes zastávali profesori a docenti, pod vedením ktorých katedra dosiahla významné uznanie v pedagogickej aj vedecko-výskumnej oblasti doma aj v zahraničí. 

V roku 1956 katedra prešla na Vysokú školu železniční v Prahe a potom v roku 1962 na Vysokú školu dopravnú v Žiline. Tá sa v roku 1980 premenovala na Vysokú školu dopravy a spojov, kde sa v roku 1992 sformovala Strojnícka fakulta do dnešnej podoby a od roku 1996 je významnou zložkou Žilinskej univerzity v Žiline. 

Štrukturálnymi zmenami na Fakulte strojníckej a elektrotechnickej VŠD vznikla v roku 1980 z Katedry koľajových vozidiel, Katedry stavby strojov a Katedry strojníckej mechaniky Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, ktorá pod týmto názvom existovala do roku 2004. V roku 2004 boli do štruktúry existujúcej katedry zaradení všetci pracovníci a infraštruktúra Katedry prevádzky a údržby koľajových vozidiel a katedra bola premenovaná na Katedru dopravnej a manipulačnej techniky. V roku 2009 bola do štruktúry Strojníckej fakulty zaradená nová katedra, Katedra automobilovej techniky, ktorej základ tvorilo personálne obsadenie oddelenia motorov Katedry DMT. 

Od roku 2009 pokračuje aktívna úspešná činnosť Katedry dopravnej a manipulačnej techniky na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline vo výchove študentov bakalárskeho (I.) stupňa univerzitného štúdia v študijnom programe Vozidlá a motory, inžinierskeho (II.) stupňa v študijných programch Koľajové vozidlá a Údržba dopravných prostriedkov, ako aj doktorandského (III.) stupňa v programe Koľajové vozidlá. Vedecké zameranie katedry je smerované na konštrukciu, údržbu a skúšobníctvo dopravných prostriedkov, s dôrazom na koľajové vozidlá. Pre zabezpečenie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti disponuje katedra špecializovanými učebňami a odborne orientovanými ťažkými laboratóriami.

1949 – Ústav kolejových vozidel – ČVUT Praha
1954 – Katedra kolejových vozidel – ČVUT Praha
1956 – Katedra kolejových vozidel – VŠŽ Praha
1962 – Katedra koľajových vozidiel – VŠD Žilina
1980 – Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel – VŠDS Žilina, ŽU Žilina
2005 – Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

prof. Ing. Robert NEJEPSA, DrSc.
prof. Ing. Robert NEJEPSA, DrSc. 
Bol vedúcim ÚKV a KV od založenia do r. 1971
prof. Ing. Jaroslav TRNKA
prof. Ing. Jaroslav TRNKA 
Vedúci katedry od r. 1971 do r. 1978
doc. Ing. Jaroslav MÜLLER, CSc.
doc. Ing. Jaroslav MÜLLER, CSc.
Vedúci katedry v rokoch 1978 až 1990
doc. Ing. Jiří IZER, CSc.
doc. Ing. Jiří IZER, CSc.
Vedúci katedry v rokoch 1990 až 1993
prof. Ing. Vladimír HLAVŇA, PhD.
prof. Ing. Vladimír HLAVŇA, PhD.
Vedúci katedry v rokoch 1994 - 2000
doc. Ing. Daniel KALINČÁK, PhD.
prof. Ing. Daniel KALINČÁK, PhD.
Poverený vedením katedry v r. 1993 -94, Vedúci katedry od r. 2000
prof. Ing. Peter ZVOLENSKÝ, CSc.
prof. Ing. Peter ZVOLENSKÝ, CSc.
Vedúci katedry v rokoch 2005 - 2008
prof. Dr. Ing. Juraj GERLICI
prof. Dr. Ing. Juraj GERLICI
Vedúci katedry od roku 2009

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507