Inkubátor pre prípravu pracovníkov konštruovania a údržby koľajových vozidiel

Na základe výzvy OPVaV-2008/2.2/01-SORO, Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a následného riešenia projektu ITMS kód: 26220220070: Vývoj dvoch typov nákladných vagónov s podvozkami pre neštandardný rozchod alebo rázvor dvojkolesí, spĺňajúcich kritéria pre interoperabilitu, environmentalistiku, bezpečnosť a spoľahlivosť založila Žilinská univerzita v Žiline

 

Inkubátor pre prípravu pracovníkov konštruovania a údržby koľajových vozidiel (InQkv)

 

ÚČEL A CIEĽ

Hlavným cieľom je vytvoriť špičkové vedecko-výskumné a vzdelávacie pracovisko pre praktickú prípravu pracovníkov v oblasti konštruovania, údržby a skúšobníctva dopravnej techniky s dôrazom na koľajové vozidlá v prostredí blízkom konštrukčným kanceláriám výrobných a vývojových firiem a organizácií s predmetom podnikania vo vývoji, konštrukcii, výrobe, skúšobníctve a údržbe koľajových vozidiel.

InQkv je odo dňa 15.05.2013 organizačnou zložkou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Predmet činnosti InQkv

 

Hlavným predmetom činnosti Inkubátora pre prípravu pracovníkov konštruovania a údržby koľajových vozidiel je:

  • príprava pracovníkov pre riešenie výskumných a vývojových činností v oblasti koľajových vozidiel a iných dopravných prostriedkov, ako aj ich komponentov, od návrhu, cez realizáciu, skúšanie až po ich údržbu,
  • realizácia vzdelávacích aktivít v súvislosti so zabezpečením pedagogických výkonov na Žilinskej univerzite v Žiline, technická podpora frekventantov všetkých stupňov vzdelávania,
  • vytváranie predpokladov v podobe ľudských zdrojov pre aktívne praktické riešenie projektov v oblasti konštrukcie, údržbe, skúšobníctva koľajových vozidiel a ich komponentov pre úspešné uplatnenie v praxi,
  • organizovanie pohovorov zástupcov podnikateľskej praxe s frekventantmi za účelom zvýšenia ich motivácie pre ich profesionálne uplatnenie,
  • organizovanie špecializovaných odborných prednášok a kurzov expertmi z praxe a univerzitného prostredia mimo ŽU pre budúcich absolventov štúdia na ŽU,
  • vytváranie predpokladov pre absolvovanie odborných praxí a stáží v prostredí odborne zameranej podnikateľskej praxe,
  • budovanie technologického zázemia pre zvýšenie konkurencieschopnosti frekventantov pri hľadaní zamestnania a profesionálneho uplatnenia sa v oblasti vývoja, konštrukcie, údržby a skúšobníctva koľajových vozidiel, ako aj dopravnej techniky všeobecne,
  • organizovanie workshopov pracovných príležitostí frekventantov so zástupcami praxe,
  • podpora vytvárania komunikačného mosta medzi odborne zameraným podnikateľským prostredím a frekventantmi.
 

Orgánom InQkv je

Rada Inkubátora pre prípravu pracovníkov konštruovania a údržby koľajových vozidiel (RInQkv).

Pri založení InQkv sú členmi RInQkv:

predseda: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
členovia: doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
  prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
  prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
  doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

 

License for Education

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Veda a výskum ŽU v Žiline

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
prezentovaná rektorkou ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
v relácii Euroskop televízie
            

Veda a výskum ŽU v Žiline

 

Rýchle kontakty

KONTAKT:

Katedra dopravnej a
manipulačnej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika


GPS SÚRADNICE: 
49°12.135' N 18°45.396' E
 

SEKRETARIÁT:

tel.: +421(41)513 2551
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel.: 041 / 513 2508
tel.: 041 / 513 2507